skagentennisklub.dk

Generalforsamling 2018

Referat af Generalforsamling i 18. april 2018

(Formanden beretning kan læses under referatet)

1)    Valg af dirigent.

Ole Jakobsen vælges

2)    Bestyrelsens beretning

Vibeke omtalte i sin beretning følgende emner:

-Vækstaftale med DGI, som gerne skal øge medlemstallet fra nuværende 89.

-Indetennis, ca. 12-14 medlemmer er faste spillere om vinteren. Et lille fald.

-Klubben har nu to medlemmer, Henrik og Peter, i Fondens bestyrelse.

-Årets klubturnering var en succes. Alle mod alle dag.

-Stor tak til alle medlemmer som yder en indsats på vedligeholdelse af anlæg.

-Tilskud fra Fr.havn kommune med tilskud til hegn og vedligehold.

-Skaw-Open var et rekordår med stort overskud. Tak til Ole, Bente og Jørn.

-Tak til de lokale sponsorer som yder klubben økonomisk støtte.

-Baneudlejning gav i år også rekord overskud.

-Skolerne har igen i år kunnet benytte banerne i undervisningen.

-Tennis Sportens Dag var ingen tilløbsstykke. Desværre.

-Vores hjemmeside blev frækt overtaget af et andet firma, men er nu tilbage.

-Årsprogram 2018 er snart på hjemmesiden.

-Tak til bestyrelsen for utrætteligt arbejde/samarbejde.

-Husk: Tennis er for alle på tværs af alle generationer….

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3)    Fremlæggelse af revideret regnskab.

Søren, fra revisionsfirmaet, fremlagde regnskabet.

Han roser klubbens kasserer, Bente, for godt arbejde.

Forklarer kommunens nye regler om ansøgning af tilskud – før arbejdet udføres. Vandudgiften er steget pga. fejl ved overgangen til nyt pengeinstitut, hvor vandregningen ikke blev betalt.

Søren slutter sin fremlæggelse med ordene: Yderst flot resultat.

Regnskabet godkendes.

4)    Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet.

5)    Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent vedtages.

Børn under 25 år: 400 kr og voksne over 25 år: 800 kr

6)    Godkendelse af budget for kommende regnskabsår.

Budget 2019 godkendes efter undrende spørgsmål til budgetperioden.

7)    Valg af formand.

Vibeke genvælges med applaus.

8)    Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.

Mads og Henrik genvælges og bestyrelsen fortsætter med seks medlemmer,

Mette træder ud af bestyrelsen.

9)    Valg af suppleant for et år.

Lisa Hjermitslev vælges som suppleant.

10)                  Valg af revisor.

Revisionsfirmaet, Tage Kielsgaard Rasmussen, genvælges.

11)                  Evt.

Ole Jakobsen foreslår at en del af overskuddet fra Skaw-Open bruges på deltagerne under turneringen. Evt. større præmier.

Erik Albrechtsen foreslår en overdækning af terrassen mellem baderum og klubhus. Evt. også med udskiftning af terrassen.

En foreslår der ryddes op bag slagmuren.

Lisa efterspørger en familieordning som kontingent.

Bente foreslår vi laver muleposer med tennislogo til næste Skaw Open.


Formandens beretning 18. APRIL 2018

Klubbens medlemstal har til dels levet op til vores 2 årige vækstaftale med DTF, som går ud på, at vi til stadighed arbejder på at få flere medlemmer, og vores mål – alt set i betragtning – gerne skulle være godt 100 medlemmer. I 2017 lå medlemstallet på 89.

Tobias Lund og Bente Lund var i 2017 atter vores trænere på henholdsvis ungdoms- og voksensiden, og deres deltagere på onsdagstimen 17-18 har ligget stabilt. Dertil kommer enkelte træningstimer af gæstespillere i sommerperioden, hvilket er god service fra klubbens side fornemmer vi.

Antallet af indendørs timer, som klubben giver tilskud til, var lidt mindre i 2017. Der blev spillet ca. 25 uger fordelt på tirsdage, onsdage og søndage. Tiderne blev brugt af ca. 14 faste spillere – alle medlemmer. Vi har heller ikke i 2017 haft børn/unge til indendørstræning, men DGI har mange gode forslag, som vi måske burde arbejde på, de er villige til at give os lidt ”pep talk” senereJ. Klubben har nu 2 repræsentanter i Fonden for hallernes bestyrelse – Peter Jørgensen og Henrik Holst. De deltager aktivt i bestyrelsesmøderne.

På turneringssiden kan vi ikke melde nyt under solen for ungdomssidens vedkommende. Tobias’ unge spillere er for uerfarne og måske ikke helt ivrige nok, så deres niveau rækker ikke til turneringer, som jo ellers er en god ”gulerod” for unge (og måske også ældre) til at yde lidt ekstra. I august 2017 lykkedes det til gengæld at gennemføre vores egen hyggelige klubturnering – eller alle mod alle dag – og der blev gået til boldene og spist frokost på terrassen.

Mange flittige medlemmer af klubben bidrager med at holde vores store anlæg i pæn stand og er med ved åbning og lukning af udendørssæsonen. Stor tak til jer alle for jeres arbejde på mange fronter, det sætter vi pris på.

I 2016 modtog klubben kr. 10.000 i anlægstilskud til hegnsarbejde på bane 1 og 2, som blev udført i foråret 2017. Vi er taknemmelige for kommunens velvilje og er også blevet bevilget kr. 10.000 til hegnsarbejde på bane 3 og ved slåmur. Arbejdet bliver fuldført i løbet af foråret 2018..

Skaw-Open turneringen i 2017 blev en rekordstor succes med et overskud på kr. 69.516. Meget flot. Flere spillere deltog og købelysten var stor. Alt var vellykket og stemningen i top. En stor tak til den rutinerede turneringsledelse Ole Jakobsen, Jørn Læborg og Bente Lund for de mange timers arbejde. Ligeledes gøres der et stort arbejde af bestyrelsen med indhentning af sponsorgaver og trofaste medlemmer i køkkenet og på anlægget i forberedelserne og afviklingen af turneringen. Kæmpe tak til alle – også ikke medlemmer – som har bidraget med deres hjælp.

Klubbens gode økonomi vil kunne læses af regnskabet for 2017 som fremlægges om lidt. Vi kan vist kun være tilfredse og også glæde os over den støtte vi får fra stadig flere sponsorer. Sparekassen Vendsyssel, Nordjyske bank, Fiskernes Fiskeindustri, Karstensens Skibsværft, John Madsen, Jakobs Cafe, Holte Vinlager, Master Court og Jac Villemann. Det skal lige nævnes, at vi i 2018 har underskrevet en 1 årig kontrakt med Hotel Traneklit på kr. 10.000. Tak til alle sponsorer ligeledes alle sponsorer store som små, som hvert år bakker op om Skaw-Open.

Klubbens baneudlejning steg i 2017 trods det ustadige sommervejre. Vores anlæg er indbydende og velholdt. Godt nok blev vi kaldt ”den gamle barak” i et af de kulørte blade, da der blev bragt en artikel om royalt besøg på anlægget. Klubbens trofaste inspektør Jørgen Würtz overvåger trafikken på banerne og betalingerne, og Jørgen stod også i 2017 for udlejning af ketsjere og bolde. Tak Jørgen.

Vi tilbyder hvert år skolerne Skagen Skole og Brovandeskolen at gøre brug af vores anlæg, og vi ved, at specielt Brovandeskolen har glæde af det. Det skulle også gerne give lidt flere motiverede unge til Tobias.

I 2016 underskrev klubben en 2 årig vækstaftale med DTF og den indebar også, at vi deltog i Tennissportens dag og gennemførte introduktion for børn/unge og voksne. Tennissportens dag i april blev på landsplan ikke ligefrem en kæmpesucces – desværre heller ikke i Skagen. Vi diskede ellers op med flag, vin, vand og kage og havde flyers ude både her og der og bestyrelsesmedlemmer i træningstøj til at instruere, men ….

Hjemmesiden har i 2017 været lidt af en udfordring, da vi ved en fejl mistede vores domænenavn. I marts 2018 faldt tingene atter på plads ved hjælp af bl.a. Henrik Rossing, som stod som administrator. Hjemmesiden redigeres og sæsonprogrammet 2018, som trykkes af vores sponsor Nordjyske Medier, bliver lagt på og sendt ud på mail umiddelbart efter Generalforsamlingen.

Pressen kommer ikke af sig selv (kun hvis der er royalt besøgJ) så vi arbejder hele tiden på at få presseomtale i lokalavisen og være aktive på Facebook, når der er nyt.

Til slut en stor tak til bestyrelsen for det gode og hyggelige samarbejde og til festudvalget bag klubfesten i Sejlklubbens lokaler i november.

Tak for 2017 og held og lykke i 2018 – husk tennis er for alle på tværs af generationer.

Generalforsamlingen i Skagen Tennisklub den 18. april 2018

Vibeke Holst/formand